Mobbe-Politik

Her finder du Slagelse Heldagsskoles Mobbepolitik..

 På Slagelse Heldagsskole er det et klart overordnet mål, at skolen skal være et rart sted at være for alle børn og voksne.

I dagligdagen på Slagelse Heldagsskole forekommer også drillerier og enkeltstående konflikter, som en naturlig del af et skolemiljø. Således er det vigtigt at skelne mellem forskellige former for drillerier, som oftest er ment i sjov og så reel mobning.

 

Definition på mobning

Vi forstår mobning som et mønster af aggressive handlinger, udført af en eller flere, rettet mod samme person og gentaget over tid

Mobning kendetegnes ved:

 • Ofte at være et gruppefænomen
 • Et mønster som gentager sig over tid
 • Formerne kan være aktive ved synlig forfølgelse
 • Eller passive ved den mere tavse udelukkelse
 • Mobning sker ofte på et sted, som offeret ikke kan forlade

 

Definition på cybermobning

Mobning på internet og mobil er et udbredt og voksne fænomen.  Grundlæggende handler mobning altid om det samme, nemlig at en person bliver forfulgt, udelukket fra fællesskabet eller gjort grin med. Men digital mobning på net og mobil har særlige kendetegn, som kan gøre mobning værre.

Kendetegn ved cybermobning:

 • Tonen kan blive hårdere end i skolegården, fordi deltagerne sidder på afstand, i skjul bag skærmen og anonymiteten er intakt
 • Mobning kan foregå på alle tider af døgnet. Man kan ikke søge tryghed og fred hjemme på værelset
 • Beskeder om offeret kan hurtigt offentliggøres og omfanget vokse til en uoverskuelig størrelse
 • Formen kan være usynlig for de voksne

 

På Slagelse Heldagsskole accepteres ikke mobning af nogen art.

 • Elever, forældre, personale og ledelse har et fælles ansvar for, at mobning ikke finder sted på skolen.
 • Ved mobning, skal der gribes ind øjeblikkeligt. Det er umiddelbart teamet, som håndterer problemet, enten på personplan eller ved at Inddrage klassen. Efter behov kan ledelse inddrages. Forældre orienteres og inddrages om nødvendigt.
 • På skolen arbejdes der til hverdag målrettet med at udvikle og styrke elevernes sociale kompetencer, selvværd og konflikthåndtering.
 • Udover skolens overordnet værdisæt og kultur, kan der i de enkelte klasser udarbejdes fælles sociale og kulturelle spilleregler.

 

Slagelse Heldagsskole er særlig opmærksom på:

 • Vold – fysisk eller psykisk
 • Udelukkelse af en person fra fællesskaber og aktiviteter
 • Mobning via SMS, e-mail, Facebook, Twitter m.m.
 • Negativ udstilling af en person eller rygte spredning
 • Latterliggørelse, håne, ydmyge, nedgøre eller sige ubehagelige og lede ting om andre
 • Skubbe, slå og sparke
 • Forfølgelse af og chikane af en person
 • Handlinger uden ord, men brug af grimasser
 • Seksuelle krænkelser

 

Og skolens medarbejdere skal være særdeles opmærksomme på, om en elev ændre adfærd og:

 • Bliver passiv og trækker sig fra fællesskabet
 • Er meget alene
 • Søger påfaldende megen voksenkontakt
 • Går tilbage udviklingsmæssigt
 • Udviser ringe eller ingen selvtillid
 • Har voldsomme humørsvingninger
 • Forsømmer dage eller timer
 • Kommer for sent
 • Mister eller får ødelagt ejendele
 • Klarer sig dårligere fagligt

 

Forældrene skal være opmærksomme på ændringer i adfærd og lægge mærke til:

 • Barnets forhold til skolen
  • Vil ikke i skole på bestemte dage eller tidspunkter
  • Er bange for at skulle til og fra skole
  • Kommer for sent i eller hjem fra skole
  • Kommer sulten hjem
  • Kommer hjem med ødelagte ejendele eller har mistet nogle
  • Barnets forhold til kammerater
   • Undgår venner og andre børn
   • Bliver indelukket og mister lysten til at deltage i fritidsinteresser
   • Barnets adfærd generelt
    • Viser tegn på ringe eller ingen selvtillid
    • Har voldsomme humørsvingninger
    • Græder sig i søvn og/eller har mareridt
    • Gøre ting som barnet ikke har for vane at gøre, såsom at; stjæle, bed om penge, stikke af m.m
    • Nægter at fortælle hvad der er galt
    • Barnets helbred
     • Er hyppigt syg
     • Ændre sov- og spisevaner
     • Har uforklarlige skrammer og mærker

 

Organisering af arbejdet i forhold til mobning:

Skolen har nogle faste procedurer og retningslinjer i forhold til at forebygge og arbejde med mobning.

 

 • Skolens personale er sammen med eleverne i lektioner såvel som pauser og deltager ofte i aktiviteter
 • Der holdes jævnligt elevsamtaler, hvor både faglige og sociale problemstillinger drøftes med eleven
 • Skolens personale er forpligtiget på udvidet forældresamarbejde
 • Både i undervisningen og i de socialpædagogiske aktiviteter arbejdes med social træning ud fra de individuelle mål, der er opstillet i elevplanen
 • Den årlige trivselsmåling fra Ministeriet For Børn, Undervisning og Ligestilling anvendes i skolens arbejde

 

Handleplan ved mistanke om mobning:

Team/kontaktperson og barnet som er udsat for mobning

 • Tal med barnet
  • Lyt og hør, hvad barnet har at sig og undlad at drage forhastede konklusioner
  • Hjælp barnet med at udtrykke sine følelser
  • Spørg ind til situationen
  • Anerkend at barnet er i en svær situation og ansku problemet fra barnets side
  • Berolig barnet
   • Vis barnet at du/i er der for at hjælpe og at du/i forstår, at situationen er svær
   • Skitser for barnet, hvad der i første omgang vil blive gjort for at løse problemet

Team/kontaktperson, samt alle involverede

 • Få overblik over situationen
  • Hvad er der sket, hvordan, hvor ofte, hvem, hvad føler børnene osv.
  • Tal med andre relevante personer, for at få overblik over situationen
  • Inddrag børnene i mulige løsningsforslag
   • Lad børnene komme med løsningsforslag. Børnene er dem, som har den største viden om situationen

Team/kontaktperson, øvrig personalegruppe, ledelse, forældre m.fl.

 • Orientering og yderligere afdækning af problemets omfang
  • Øvrige teams og ledelse orienteres – problemets omfang afdækkes – specifik handleplan ift. Involverede børn udarbejdes og vedtages på førstkommende teammøde
  • Forældrene til de involverede børn orienteres hurtigst muligt om situationen og delagtiggøres i opfølgning derpå. I det omfang det findes formålstjenesteligt, inddrages forældrene som aktiv løser af problemet
  • Aftaler og informationsdeling
   • Det er vigtigt at holde et højt informationsniveau i forhold til de implicerede, således at misforståelser og enegang undgås
   • I forhold til aftaler skal der tages der beslutningsreferat af alle møder vedrørende sagen
   • Opfølgning og evaluering
    • Der aftales en dato for evaluering og opfølgning på handleplanen
    • Der holdes hyppig kontakt til de involverede parter
    • Der er løbende fokus på barnets trivsel og på kulturen i børnegruppen generelt

 

Mobning er et problem, som berører os alle og som kun kan løses i fællesskab. Fællesskabet udgøres af skole og hjem, hvor ansvaret for løsning af problemet er et fælles anliggende.

 

                                                                            

 

Siden er sidst opdateret 2. september 2019